De ene prijsstijging volgt op de andere. En wat doen salarissen, AOW en pensioenen? We zouden er allemaal op vooruit gaan, zo werd door Rutte beloofd. Gelooft u dat nog? De teleurstelling over hun loonstrookje is bij heel veel mensen enorm groot. 50PLUS strijdt voor uw koopkracht en uw pensioen. Nu en straks!
© 50PLUS Zuid Holland MG

Waar kan 50PLUS in de Provinciale Staten het

verschil maken?

Speerpunten van de Statenfracties van 50PLUS zijn onder meer het behoud van de koopkracht van ouderen en zwakkeren, die zo lang mogelijk veilig zelfstandig moeten kunnen blijven wonen, en veilige mobiliteit en goed openbaar vervoer voor een leefbaarder samenleving Den Haag- De fractie 50PLUS in de Staten van Zuid Holland stelt voor de behandeling van de Omgevingsvisie en de Leefomgevingstoets uit testellen tot na de Provinciale Staten Verkiezingen. Met name het recent uitgebrachte negatieve rapport van de commissie M.E.R. dat de Leefomgevingstoets van de Omgevingsvisie Zuid-Holland beoordeelde, is voor fractievoorzitter Willem Bakx aanleiding voor uitstel van verdere behandeling te pleiten. “Het is aan de dan ontstane politieke verhoudingen en een nieuw College van GS dit enorm belangrijke onderwerp op te pakken. Er nu doorheen jakkeren past niet bij de zorgvuldigheid die op dit terrein nodig is. Juist in de provincie als Zuid Holland, zo dicht bevolkt en met zoveel industrie, ook zeer vervuilende industrie, waardoor de gezondheid negatief wordt beinvloed, moet met de leefomgeving van de inwoners en het vastleggen in regelgeving behoedzaam worden omgegaan”, aldus Willem Bakx.

Grondwaterbeheer

Grondwaterbeheer is geregeld in de Waterwet (2009). Daarin zijn onder andere de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende overheden voor waterbeheer vastgelegd. In het gebied van Delfland zijn verschillende inwoners en bedrijven die last hebben van te hoge grondwaterstanden. Om wat aan de problemen te doen wordt veelal naar de gemeente en het Hoogheemraadschap gewezen. Hoewel sommige gemeenten, waaronder Den Haag, hiervoor een meldpunt hebben geopend blijf vaak de onvrede over oplossingen bestaan.
Hoogheemraadschap van RijnlandHoogheemraadschap van Rijnland Hoogheemraadschap van DelflandHoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van  Hollandse DeltaHoogheemraadschap van  Hollandse Delta Hoogheemraadschap van Schieland  en de KrimpenerwaardHoogheemraadschap van Schieland  en de Krimpenerwaard Provinciale Staten  van Zuid HollandProvinciale Staten  van Zuid Holland

Particulieren

De eigenaar van een pand of perceel is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn eigendom en voor de staat ervan. Dat geldt ook voor het grondwater onder dat perceel. Als een grondeigenaar grondwaterproblemen heeft, komen eventuele bouwtechnische en civieltechnische oplossingen dan ook voor zijn rekening. Hierbij valt te denken aan het waterdicht maken van de vloer, het opvullen van de kruipruimte, het vervangen van de fundering of de aanleg van drainage. Hiervoor is de eigenaar van een woning zelf verantwoordelijk.

Waterschappen

Het waterschap is de beheerder van het gehele watersysteem, dat bestaat uit zowel oppervlaktewater als grondwater. Beheerder zijn betekent niet dat het waterschap verantwoordelijk is voor alles wat er met het grondwater gebeurt, of dat het waterschap alle grondwaterproblemen moet oplossen. Het waterschap is verantwoordelijk voor het reguleren van grondwateronttrekkingen en bijbehorende infiltraties voor zover die niet onder de rijks bevoegdheid of provinciale bevoegdheid vallen. Grondwaterkwaliteit is geen verantwoordelijkheid van het waterschap. Het waterschap stelt in het peilbesluit een oppervlaktewaterpeil vast. Bij de afweging van het peil worden alle belangen, waaronder die gerelateerd aan het grondwater, meegenomen. Ook geeft het waterschap advies over de werking en inrichting van het watersysteem bij plannen van derden (ruimtelijke plannen en rioleringsplannen). 50PLUS is van mening dat het vaak wel makkelijk is om voor het oplossen van problemen alleen te wijzen naar de eigenaar. Die ervaart vaak pas de problemen nadat de infrastructuur bij de gemeente is aangepast b.v. ontkoppelen van riolering en hemelwaterafvoer, uitbaggeren van vaarwegen, verleggen wegen e.d. 50PLUS vindt dat in voorkomende gevallen meer overleg en onderzoek zal moeten plaatsvinden over een oplossing. Het Hoogheemraadschap van Delfland zal hieraan een nuttige bijdrage kunnen leveren.
Onze standpunten voor 4 jaar DiscriminatieDiscriminatie
Checklist 50PLUS PS Waterschappen Kieswijzer AOW
50PLUS wil een pensioenpardon en dat betekent geen kortingen maar juist verhogingen!”, Martin van Rooijen
Onze krant Sociaal