Har(d)t voor water

Verkiezingsprogramma 50PLUS Delfland

1. Taken Delfland

Het Hoogheemraadschap van Delfland dient zich primair bezighouden met zijn wettelijke en Europees verplichte taken zoals: 1. Veiligheid 2. Voldoende en schoon oppervlakte- en grondwater 3. Zuivering van afvalwater van inwoners en bedrijven 2. Veiligheid Veiligheid staat voorop! Een waterschap dat beschermt tegen water, en daarbij verantwoord omgaat met oude en nieuwe waterkeringen. Veilige duinen, dijken en kades, zodat burgers en bedrijven veilig zijn voor overstromingen. Maar dijken en kades hebben ook cultuurhistorische, recreatieve en natuurwaarde. Daarnaast biedt werken aan veiligheid ook kansen voor natuur en landschap zoals bredere duinen en stranden. 50PLUS staat voor: Het op orde brengen en houden van de waterkeringen Het veilig inrichten van gebieden. Bij de inrichting van gebieden, zoals woonwijken en bedrijventerreinen, moet rekening worden gehouden met het water en de veiligheid. Het voorkomen van wateroverlast in steden, dorpen en landbouwgebieden, ook door het creëren van calamiteitenbergingen. De zorg voor een goed gestructureerde en geoefende calamiteitenorganisatie. 3. Klimaatbestendig (Water als ordenend principe) Wij zijn de eerste generatie die gevolgen van klimaatverandering ondervindt en wellicht de laatste generatie die er iets aan kan doen! Water als uitgangspunt bij ruimtelijke ontwikkelingen voorkomt dat er later veel tijd, geld en moeite nodig is voor droge voeten en schoon water. Dus ruimte voor water in woonwijken, bedrijfsterreinen en glastuinbouwgebieden. Niet alleen meer open water, maar ook minder verharding, zodat de grond meer water kan opnemen, ook al is de ruimte schaars. En meer ruimte voor water en groen betekent ook een aantrekkelijke woon- en werkomgeving. 4. Voldoende en schoon water De zorg voor de kwaliteit van het (oppervlakte- en ondiepe grond-)water is een tweede kerntaak van het Waterschap. Natuurvriendelijke oevers dragen daaraan bij, maar ook maatregelen binnen de zuiveringsinstallaties. Als er sprake is van meer dan alleen kwaliteitsdoelen (zoals verbetering van de visstand, of ecologische verrijking), dan wil 50PLUS dat alleen als dat leidt tot een win-winsituatie. Urgent is het verwijderen van medicijnresten uit het afvalwater. Gezuiverd water dient zoveel mogelijk in Delfland te worden behouden. 5. Bestuur 50PLUS geeft de voorkeur aan een verdere omslag van de Delftlandse organisatie naar compliance werk, initiatief nemend en duurzaam en vindt dat het Waterschap niet moet sturen op formatieplaatsen maar op ambities. Het werken met een flexibele schil van medewerkers is hierbij een goed hulpmiddel. Integriteit is een eis voor 50PLUS. Integriteit van overheidsorganisaties en bestuurders staat landelijk volop in de belangstelling. Zonder welk voorbehoud dan ook onderschrijft 50PLUS de landelijke normen en afspraken over integriteit en geeft hier invulling aan. Voor een toekomstbestendige en slagvaardige bestuursstructuur van het Hoogheemraadschap Delfland is het voor 50PLUS noodzakelijk dat er voor de vorming en samenstelling van het DB een toetsing plaats vindt op het vermogen van betrokkenen tot collegiale samenwerking. 6. Samenwerking Een waterschap dat nationaal en internationaal kennis deelt over water, maar ook regionaal. Dat kan door aanwezig te zijn bij de vaste plaatselijke festiviteiten en het organiseren van een jaarlijkse water dag. Betere samenwerking met innovatie organisaties zoals TU Delft en leren van andere waterschappen/Unie van Waterschappen. 7. Inspraak 50PLUS kiest voor ‘de samenleving, niet de overheid’. Dat betekent dat de overheid naast de inwoners staat in plaats van tegenover hen. Wij willen een samenleving waarin de inwoners samen met anderen zoveel mogelijk zelf bepalen. Dit is ook de bedoeling van de omgevingswet. Ook bij wateropgaven wil het 50PLUS inwoners, ondernemers en organisaties vanaf het begin betrekken bij de oplossingen, omdat zij vaak kennis hebben van het gebied. Het ophalen van deze kennis leidt tot duurzamer oplossingen. 8. Een toekomstgericht waterschap 50PLUS Delfland vraagt specifiek aandacht voor: Het bouwen met duurzame materialen. Het zorgvuldig omgaan met verontreinigde baggerspecie. Het terugwinnen van grondstoffen bij waterzuiveringsinstallaties Het toepassen van creatieve en innovatieve technieken. Het zoveel mogelijk beperken van de bodemdaling. Een goede handhaving van het beleid. 9. Financiën Hoewel de financiële situatie verbeterd is blijft aandacht geboden voor het terugdringen van de schuld en de hoogte van de belastingtarieven. Daarbij dienen eventuele overschotten op de rekening ook betrokken te worden bij de vaststelling van de tarieven en niet slechts ter aflossing van de schuld. 10. Energietransitie Delfland dient er naar te streven zoveel mogelijk energie neutraal te worden en stelt hiervoor plannen en programma’s op. Nieuwe innovatieve ideeën worden zo spoedig mogelijk toegepast.

Kandidatenlijst voor het

Hoogheemraadschap van

Delfland

1.

Sjoerd Fekkes

2.

Laurens de Keijzer

3.

Harry Claassen

4.

Geert Tomlow

5.

Arnold van der Ree

6.

Frans Hoynck van

Papendrecht

Hoogheemraadschap  van Delfland
VolgendeVolgende Wikipedia