Vervolg Hoofdlijnenprogramma 2019-2023 Waterschap Hollandse Delta Beter Waterschap voor beter water! 5. Evenredige lasten- en kostenverdeling! 50Plus is voor een belastingstelsel dat meer recht doet aan het beginsel “de vervuiler betaalt”. Ook is 50PLUS voorstander van het profijtbeginsel: wie (het meest) profiteert van het werk van het waterschap draagt de (zwaarste) lasten. De Unie van Waterschappen heeft via de Commissie Aanpassing Belastingen een conceptplan opgesteld voor herziening van het huidige belastingsysteem. Dit plan leidt tot onrechtvaardige lastenverhoging voor met name de burger (tot meer dan 20%). Het huidige voorstel doet onvoldoende recht aan onze uitgangspunten “profijtbeginsel” en “de vervuiler betaalt”. “profijtbeginsel” en “de vervuiler betaalt”. Bovendien is het voorstel erg ingewikkeld. 50PLUS wil een nieuwe commissie instellen die opnieuw gaat kijken naar de benodigde aanpassing van het belastingsysteem, meer passend bij onze breder gedragen uitgangspunten. 50PLUS is van mening dat beleid en kaders voor belastingheffing eerlijk, duidelijk en transparant vastgesteld moeten zijn. Eén van die kaders is een kwijtscheldingsbeleid voor één of meer persoonshuishoudens met een gezamenlijke netto inkomen van niet meer dan 110% van het bijstandsinkomen. Waarbij in acht dient te worden genomen dat het indienen van een verzoek tot kwijtschelding van de waterschapbelastingen zowel digitaal als op papier gehandhaafd blijft. Daarmee kan volgens 50PLUS het aanvragen van kwijtschelding laagdrempelig blijven. Voor 50PLUS staat ook de heffingsmaatstaf voor de zuiveringsheffing ter discussie. Wij zijn van mening dat de billijkheid van de huidige maatstaf voor huishoudens, 1 en 3 of meer personen, dient te worden aangepast om meer recht te doen aan de feitelijke gezinssamenstelling. 50PLUS blijft zich dus sterk maken voor een aanpassing in de verdeling in 1, 2, 3, 4 en meer persoonshuishoudens. Voor 50PLUS is het heffen van de zuiveringsheffing gebaseerd op het drinkwaterverbruik ook een acceptabel alternatief omdat ook hiermee recht wordt gedaan aan de feitelijke gezinssamenstelling. 50PLUS streeft naar beperkte lastenverhogingen voor de inwoners. Uitgangspunt is maximaal de inflatiecorrectie. Mochten waterschappen eventueel een overschot in hun begroting hebben, dan moet het waterschap een deel van dit overschot storten in een egalisatiefonds waarmee toekomstige tariefstijgingen opgevangen kunnen worden en de stijging van de heffingen beperkt kunnen worden. 6. Solide financieel beleid en meer invloed van rekenkamercommissie! 50PLUS wil een goede financiële huishouding van de waterschappen. Wij willen dat de waterschappen een sober investeringsbeleid voeren en terughoudend zijn met investeringen in taken die niet behoren tot de waterschapstaken. Het resultaat van een degelijk beleid is dat de tarieven voor de burgers (ingezetenen) zo laag mogelijk gehouden worden. Investeringen kunnen gefinancierd worden door revolverende fondsen. 50PLUS ziet een rol weggelegd voor de wettelijk geregelde ambtelijke rekenkamercommissie als onafhankelijk onderzoeksorgaan om beleidskeuzes en –uitvoering van bestuur en directie van ons waterschap te toetsen op doeltreffendheid en doelmatigheid. Het bestuur en directie nemen resultaten van onderzoeken door de rekenkamercommissie ter harte! 7. Minder bureaucratie! 50PLUS wil een efficiënte en effectieve overheid, die maximaal gebruik maakt van de beschikbare moderne technieken zoals digitalisering en informatisering. Ouderen en anderen die moeite hebben met digitalisering (zoals laag geletterden) moeten een papieren belastingaanslag kunnen blijven ontvangen en kwijtschelding per brief kunnen blijven aanvragen. Een manier om minder externe inhuur te bewerkstelligen is door de kennis en ervaring van de huidige medewerkers niet verloren te laten gaan. En daar waar gewenst, een desbetreffende werknemer nog voorbij de AOW leeftijd in dienst te houden. 8. Geen belangenverstrengeling! 50PLUS streeft naar een groter democratisch gehalte bij de samenstelling van het bestuur van de Waterschappen. Geborgde zetels, die worden bezet door bepaalde groeperingen (agrariërs, bedrijfsleven en natuur) en niet via verkiezingen worden ingevuld, voldoen niet aan democratische principes. Alle zetels in het bestuur, met uitzondering van de kroonbenoemde dijkgraaf, dienen door middel van verkiezingen te worden verkregen! 9. Pragmatisch! Waterrecreatie (varen, sportvissen, zwemmen, etc.) maar ook aanleg van akkerranden is geen kerntaak van waterschappen. Wij willen dit echter wel mogelijk maken omdat het water van ons allemaal is. Het beleven van ‘water’ draagt in onze ogen ook bij aan het ‘waterbewustzijn’. In het kader van de aankomende Omgevingswet kan bij de planvorming hier al rekening mee worden gehouden. Daarnaast is van belang dat het initiatief tot het ‘meenemen’ van dergelijke activiteiten bij de initiatiefnemer daarvan wordt neergelegd. Uiteraard vraagt dit een goede afstemming tussen de verantwoordelijke partijen en/of met grondeigenaren/pachters. Volgens 50PLUS behoort het delen van kennis en kunde van het waterschap met anderen tegen betaling tot de mogelijkheden. 10. Regeren is vooruit zien! Voor 50PLUS betekent dit, dat van maatregelen waarvan we nu al weten dat deze nu of in de toekomst nodig zijn de kosten in beeld gebracht moeten worden, zodat het waterschap niet voor verrassingen komt te staan met achteraf (extra) hoge kosten. Wij denken dan onder meer aan de klimaatadaptatie, de invoering van de omgevingswet en het Deltaplan. Het begroten van toekomstige investeringen dient uiteraard gedaan te worden met de partners. Sommige zaken overstijgen de taken van het waterschap maar raken die wel dus afstemming met oog voor de toekomst is wat 50PLUS betreft essentieel. 50PLUS heeft in de Tweede Kamer al een eerste aanzet gegeven om de waterschappen meer ruimte te geven om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Daarom moet samen met de regering geregeld worden dat wettelijke belemmeringen worden weggenomen. Er moet op het gebied van o.a. innovatie en productie van grondstoffen uit slib en afvalwater passende wet- en regelgeving komen, zodat deze grondstoffen ook weer (her)gebruikt worden. Het personeelsbeleid is voor 50PLUS belangrijk. Wij streven naar een flexibele en goed gestructureerde organisatie. Medewerkers moeten veilig, effectief en efficiënt hun werk kunnen uitvoeren. Bestuur en management faciliteren daarbij vanuit goed werkgeverschap. Onze organisatie dient ook qua leeftijd een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Ouderen horen daarin dus vanzelfsprekend ook een plaats te krijgen. Er moet een beleid komen om de ouderen met hun kennis, kunde en ervaring voor de organisatie te behouden. Bij vacatures dienen zij uiteraard op basis van gelijkheid te worden benaderd. Uw veiligheid en Uw belang staan voor 50PLUS voorop!
Hoogheemraadschap   Hollandse Delta