Hoogheemraadschap

Hollandse Delta

1.

Harry Wagemakers

2.

Adri Kweekel

3.

Nico van Scheijndel

Hoofdlijnenprogramma 2019-2023 Waterschap Hollandse Delta Beter Waterschap voor beter water! De 10 speerpunten van 50PLUS 1. Focus op kerntaken van het waterschap! 2. Droge voeten (waterveiligheid)! 3. Schoon water, waterkwaliteit omhoog! 4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer! 5. Evenredige lasten-/kostenverdeling! 6. Solide financieel beleid en meer invloed van rekenkamercommissie! 7. Minder bureaucratie! 8. Geen belangenverstrengeling! 9. Pragmatisch! 10. Regeren is vooruitzien! Inleiding Het Waterschap Hollandse Delta zorgt voor waterbeheer (waterkering, waterkwantiteit en waterkwaliteit) en zuiveringsbeheer (afvalwater). Daarnaast heeft het waterschap ook waterwegen en landwegen in eigen beheer. Aspecten zoals natuur- en milieubescherming, klimaatbeleid en waterrecreatie behoren niet tot de kerntaken van ons waterschap. Hiervoor zijn andere partijen (Rijksoverheid, provincie, gemeenten, Watersportverbond) verantwoordelijk. Deze thema’s hebben wel invloed op het handelen van ons waterschap en daarom is samenwerking met de omgeving meer dan nooit noodzakelijk! 50PLUS staat op het standpunt dat het waterschap haar taken moet uitvoeren op een maatschappelijk én financieel verantwoorde, zorgvuldige wijze. 50PLUS streeft naar een solide financiële huishouding van ons waterschap, nu en in de toekomst. Dat vraagt om een daadkrachtig bestuur en een goed gefaciliteerde werkorganisatie met voldoende flexibiliteit om in te kunnen spelen op ontwikkelingen om ons heen. Nationale en internationale (EU) wet- en regelgeving zijn meetpunten voor het te voeren beleid. Op beleidsterreinen die niet behoren tot de kerntaken van het waterschap dient het waterschap, wat 50PLUS betreft, terughoudend te zijn mede omdat daarvoor beschikbare budgetten bij de andere partijen/overheden zijn ondergebracht. 50PLUS wil met deze terughoudendheid voorkomen dat de lasten voor burgers, bedrijven en agrariërs stijgen. Door meer samenwerking met deze partijen/overheden te zoeken kan wel meer gerealiseerd worden met het beschikbare budget. Waterbeheer is van groot belang en kan ook landelijk grote impact hebben. Daarmee is het dus ook een nationaal politiek onderwerp. Inbreng vanuit de landelijke politiek is daarom niet vreemd maar juist gewenst. 50PLUS heeft heldere opvattingen over het water- en zuiveringsbeheer van de waterschappen. Nadere toelichting op de speerpunten 1. Focus op kerntaken van het waterschap! Waterschappen dienen zich te beperken tot de kerntaken zoals beschreven in artikel 1 van de Waterschapswet. Deze taken zijn droge voeten door middel van onze dijken en kades, schoon water door waterzuivering, voldoende water door beheer van waterwegen en bemaling en tenslotte calamiteitenzorg bij overstroming en aanhoudende droogte. Uitbreiding met maatschappelijk relevante taken dient verankering te krijgen in de Waterschapswet. 2. Droge voeten (waterveiligheid)! De veiligheid van onze burgers staat voorop. Dijken, kades, waterkeringen en gemalen behoren op hun taak berekend te zijn en ook bij extreme weersomstandigheden (overtollig water of aanhoudende droogte) niet bezwijken. Achterstallig onderhoud en overmatige storingen dienen aangepakt te worden. Ons Waterschap treft voorbereidingen om noodsituaties voor te zijn. In heel extreme situaties van overtollig water, waarin de bergingslocaties onvoldoende soelaas bieden, zal in het kader van de calamiteitenbestrijding met andere overheden beoordeeld worden of extra gebieden bewust onder water gezet zullen worden om erger te voorkomen. 3. Schoonwater, waterkwaliteit omhoog! De Kader Richtlijn Water (KRW) is leidend bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Nadere regels rond gewasbescherming, onkruidbestrijding, besproeien van gewassen en vuilwaterafvoer ondersteunen het beleid. In tijden van extreme droogte kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn als het handhaven van het waterpeil in gevaar komt. De wettelijke verdringingsreeks bij watertekort bepaalt de prioriteiten. Een goede kwaliteit geldt uiteraard ook voor zwemwater waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. Hier zet het waterschap zich o.a. in door cyanobacterie (blauwalg) te bestrijden. 4. Toekomstgericht duurzaam waterbeheer! Klimaatverandering zullen bij onveranderd beleid grote gevolgen hebben. In bijzonder ook voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Het kan leiden tot vroegtijdig overlijden als gevolg van zogenaamde hittestress. 50PLUS maakt zich sterk voor een aanpak waarbij de gevolgen van klimaatverandering voorkomen dan wel zoveel als mogelijk beperkt worden met speciale aandacht voor de ouderen en kwetsbare groepen. De waterhuishouding kan hierin een rol spelen door het verkoelend effect van (extra aan te leggen) waterpartijen. Maatregelen dienen op een zodanige geleidelijke wijze ingevoerd te worden dat dit geen of beperkte kosten met zich meebrengt. De waterschappen dienen wat 50PLUS betreft duurzaam te werk te gaan. Bij alle plannen en bedrijfsvoering dient de factor duurzaamheid overwogen en afgewogen te worden. Het principe van circulaire economie wordt daarin meegenomen. Hergebruik van teruggewonnen grondstoffen, eigen energieopwekking en beperking van de uitstoot van CO2 dienen steeds betrokken te worden bij alle besluitvorming. Hiervoor zal ook de samenwerking met gemeenten, de provincie Zuid Holland én het bedrijfsleven worden gezocht. Ons waterschap denkt mee om de rioleringen op peil te brengen en te houden, afkoppelen van hemelwater te bevorderen en berging van water te realiseren. Ook hier kan het waterschap helpen met informatie om het ‘waterbewustzijn’ bij overheden, bedrijven, agrariërs en burgers te vergroten.
Lees hier verder
Hoogheemraadschap   Hollandse Delta