Voor de gepensioneerden zijn de pensioenen teminste 10 jaar niet geïndexeerd. Dit terwijl de pensioenkassen extreem zijn gevuld. Voor compensatie is het ook een kwestie van het aanpassen van de rekenregels. De huidige regering wil dit absoluut niet. Klimaatverandering met behoud koopkracht Voor de leefbaarheid voor de volgende generaties is het belangrijk dat de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt verminderd. De kosten voor deze vermindering moet voor het grootste deel worden betaald door de grootverbruikers. De financiële positie van de ouderen is door de jaren heen behoorlijk verzwakt. Dus meewerken aan het oplossen van klimaatveranderingen maar dan wel zonder koopkrachtverlies. Tenminste 40% van de burgers heeft geen tot een beetje spaargeld. Als er nog geld is, dan is dat hard nodig voor normale vervangingen, zoals een wasmachine. Zowel de landelijke overheid als de provincie moeten ook investeren in de reductie van de CO2- uitstoot. Lagere belastingen/lasten Voor u zijn de landelijke, provinciale en gemeentelijke belastingen/lasten uit de pan gerezen. De opeenstapeling van de lastenverzwaringen heeft tot gevolg gehad dat steeds meer burgers in de armoede terecht komen. Het devies is dan ook werken naar lagere lasten. De belastingdienst moet uitgaan van gelijke behandeling van de verschillende bevolkingsgroepen. Het is nodig dat de ongelijke vormen van belastingen voor de ouderen ongedaan worden gemaakt. Ziekenhuizen/zorg bereikbaar U moet kunnen rekenen op het bereiken van ziekenhuizen/zorginstellingen binnen redelijke afstand. Onder redelijke afstand wordt maximaal een half uur reistijd verstaan. 50PLUS wil een nieuw zorgstelsel zonder marktwerking. Het is belangrijk dat de goede ervaringen van Buurtzorg daarbij wordt betrokken.
      