Hoogheemraadschap van Rijnland
Roberto Schols, Ko van der Vlist 50PLUS Rijnland verkiezingsprogramma 2019 – 2023 Versie: 24 november 2018 Pagina 2
50PLUS Hoofdlijnenprogramma 2019-2023 Beter Waterschap voor beter water! Algemeen Elk waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. De taken van een waterschap zijn: watersysteembeheer (dit gaat over de kwantiteit, kering en waterkwaliteit) zuiveringsbeheer (zuivering van afvalwater). Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in hun beheer. Aspecten zoals natuur- /milieubescherming, klimaatbeleid, en het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens behoren niet tot de taken van een waterschap, hiervoor zijn andere overheden verantwoordelijk. Voor eigen gebruik en duurzame bedrijfsvoering (CO2) kunnen de waterschappen wel duurzame ‘energiebronnen’ inzetten. 50PLUS staat op het standpunt dat het waterschap op een zuivere, financieel en maatschappelijk verantwoorde en zorgvuldige wijze haar taken moet uitvoeren. 50PLUS streeft dan ook naar een goede financiële huishouding van de waterschappen. Wij zetten ons voorts in voor een flexibele en goed gestructureerde organisatie. Hierbij zijn nationale en internationale (EU) wet- en regelgeving de meetpunten voor het te voeren beleid. Op beleidsterreinen die niet behoren tot de taken van het waterschap dient het waterschap, wat 50PLUS betreft, zo terughoudend mogelijk te zijn mede omdat daarvoor beschikbare budgetten bij de andere partijen/overheden zijn ondergebracht. 50PLUS wil met deze terughoudendheid voorkomen dat de lasten voor burgers, bedrijven en agrariërs stijgen, dus géén lastenverzwaring, door goed (financieel) beleid. Waterbeheer is heel belangrijk en kan ook landelijk grote impact hebben en dus is het ook een nationaal politiek onderwerp. Daarom is inbreng vanuit de landelijke politiek niet vreemd, maar juist gewenst. 50PLUS heeft duidelijke opvattingen over het water- en zuiveringsbeheer van de waterschappen. Wij lichten dat in dit programma graag toe. De speerpunten van 50PLUS 1 . Focus op waterschapstaken! 2 . Droge voeten (waterveiligheid)! 3 . Schoonwater, waterkwaliteit omhoog! 4 . Toekomstgericht duurzaam waterbeheer! 5 . Evenredige lasten-/kostenverdeling! 6 . Schulden voorkomen/verlagen en een rekenkamer(commissie)! 7 . Minder bureaucratie! 8 . Geen belangenverstrengeling! 9 . Pragmatisch! 1 0 . Regeren is vooruitzien!
  Volgende Vorige Volgende