Hoogheemraadschap van Rijnland
Roberto Schols, Ko van der Vlist 50PLUS Rijnland verkiezingsprogramma 2019 – 2023 Versie: 24 november 2018 Pagina 3
1 . Focus op waterschapstaken (prioriteiten)! Waterschappen dienen zich te beperken tot hun taken zoals beschreven in artikel 1 van de Waterschapswet. Als door economische of maatschappelijke ontwikkeling daar taken bij behoren te komen dan dienen deze taken eerst door de wetgever conform artikel 2 in Waterschapswet te worden opgenomen. 2 . Droge voeten (waterveiligheid)! Het voorkomen van overstromingen en de veiligheid van de bewoners staat altijd voorop. Oplossingen hiervoor kunnen divers zijn, dijken en kades behoren voldoende sterk en dermate op hoogte te zijn dat ze onder extreme weersomstandigheden niet bezwijken. Waterschappen treffen voorbereidingen om noodsituaties voor te zijn. Zo worden er in de Nieuwe Driemanspolder èn in de Haarlemmermeerpolder waterbergingsgebieden / piekbergingen ingericht die in tijden van heftige regenval onder water gezet kunnen worden. In heel extreme situaties, waarin de bergingslocaties onvoldoende soelaas bieden, zal in het kader van de calamiteitenbestrijding met andere overheden beoordeeld worden of extra gebieden geïnundeerd zullen worden om erger te voorkomen. Daarbij zal uiteraard ook onder meer een bedrijfseconomische afweging gemaakt moeten worden. 3 . Schoonwater, waterkwaliteit omhoog! De Kader Richtlijn Water verplicht de waterschappen maatregelen te treffen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit kan betekenen dat er nadere regels van kracht worden die o.a. de gewasbescherming, onkruidbestrijding, besproeien van gewassen en vuilwaterafvoer inperken. (hierbij dient ook aandacht te zijn voor de lozingen van bedrijven, medicijnresten en micro-plastics) Aanvullende maatregelen kunnen ook nodig zijn als in tijden van extreme droogte het handhaven van het waterpeil in gevaar komt. Een goede kwaliteit geldt uiteraard ook voor zwemwater waarvoor de waterschappen verantwoordelijk zijn (geldt niet voor commerciële zwemwateren/-baden). Hier zetten de waterschappen zich o.a. in door cyanobacteriën (blauwalg) te bestrijden. 4 . Toekomstgericht duurzaam waterbeheer! Klimaatverandering en temperatuurstijgingen zijn funest voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Dit kan leiden tot vroegtijdig overlijden als gevolg van zgn. hittestress. 50PLUS maakt zich sterk voor deze ouderen en kwetsbare groepen en werkt aan een langjarige visie op het vlak van duurzaamheid en klimaatadaptatie. Ook de waterhuishouding kan hierin een rol spelen door het verkoelend effect van (extra aan te leggen) waterpartijen. Deze visie dient op een zodanige geleidelijke wijze ingevoerd te worden dat dit geen of zeer beperkte kosten met zich meebrengt. Toekomstige opbrengsten door eventueel innovatieve maatregelen en samenwerking dienen de extra kosten die deze innovaties voortbrengen te dekken.
Vorige Volgende