Hoogheemraadschap van Rijnland
Roberto Schols, Ko van der Vlist 50PLUS Rijnland verkiezingsprogramma 2019 – 2023 Versie: 24 november 2018 Pagina 4
De waterschappen dienen wat 50PLUS betreft duurzaam te werk te gaan. Bij alle plannen dient de factor duurzaamheid te worden overwogen en te worden afgewogen. Hierbij zal de zogenoemde circulaire economie een rol bij moeten spelen. Zaken als hergebruik van teruggewonnen grondstoffen, eigen energieopwekking en beperking van de uitstoot van CO2 dienen steeds betrokken te worden bij alle besluitvorming. Hiervoor zal ook de samenwerking met gemeenten worden gezocht. Het waterschap kan meedenken om de rioleringen op peil te brengen en te houden, afkoppelen van hemelwater te bevorderen en berging van water te realiseren. Ook hier kan het waterschap helpen met informatie om het ‘waterbewustzijn’ bij overheden en inwoners te vergroten. 5 . Evenredige lasten & kostenverdeling! 50PLUS is voor een belastingstelsel dat meer recht doet aan het beginsel “de vervuiler betaalt”. De Europese normen hiervoor zijn het uitgangspunt. Ook is 50PLUS voorstander van het profijtbeginsel: wie het meest profiteert van het werk van het waterschap dient ook de (zwaarste) lasten te dragen. De waterschapsbelasting wordt nu in onze ogen te veel bij de ingezetenen (burgers) neergelegd en te weinig bij de andere partijen (Bedrijven, ongebouwd en natuur). Dit is onze inzet voor de komende verkiezingen. Hiervoor zal het huidige belastingsysteem stevig op de schop moeten. Hierbij is het conceptplan van de Commissie Aanpassing Belastingen (CAB) voor 50PLUS onacceptabel door de onrechtvaardige lastenverhoging voor met name de ingezetenen. (Deze verhoging kan oplopen tot wel 23%). Het huidige voorstel van de Unie van Waterschappen om het stelsel te veranderen doet hier onvoldoende recht aan de uitgangspunten “profijtbeginsel” en “de vervuiler betaalt” en is bovendien erg ingewikkeld. 50PLUS ziet daarom meer in een aanpassing van het huidige systeem met bijvoorbeeld het waterverbruik als grondslag. 50PLUS wil een nieuwe commissie instellen die opnieuw gaat kijken naar een aanpassing van de (huidige) belastingstructuur. De doelstellingen EERLIJK, TRANSPARANT EN UITLEGBAAR dienen hierbij de hoogste prioriteit te krijgen. Wij stellen onze kennis en kunde daarvoor beschikbaar. 50PLUS maakt zich sterk om de oneerlijke ‘subsidiering’ (veel te lage belastingtarieven) van commercieel geëxploiteerde ‘natuur’ te stoppen. 50PLUS is van mening dat aangezien waterschappen belastingen mogen heffen er dan ook beleid en kaders moeten worden vastgesteld. Eén van die kaders moet zijn dat daar waar één of meer persoonshuishoudens een gezamenlijke netto inkomen genieten van niet meer dan 110% van het bijstandsinkomen volgens de PW(Participatie Wet), dat tweemaal jaarlijks wordt geïndexeerd door de wetgever, er een kwijtscheldingsbeleid gehanteerd dient te worden.
Volgende Vorige