Hoogheemraadschap van Rijnland
Roberto Schols, Ko van der Vlist 50PLUS Rijnland verkiezingsprogramma 2019 – 2023 Versie: 24 november 2018 Pagina 5
Essentieel op dit punt is dat er afstemming dient plaats te vinden met gemeentes en de Belastingdienst. Waarbij in acht dient te worden genomen dat het indienen van een verzoek tot het doen kwijtschelden van de Waterschapsbelastingen zowel digitaal als ook op papier gehandhaafd blijft. Daarmee kan volgens 50PLUS het aanvragen van kwijtschelding laagdrempelig blijven. Voor 50PLUS staat ook de heffingsmaatstaf voor de zuiveringsheffing ter discussie. Wij zijn van mening dat de billijkheid van de huidige maatstaf voor huishoudens, 1 en 3 of meer personen, dient te worden aangepast om meer recht te doen aan de feitelijke gezinssamenstelling. Dankzij 50PLUS is in het UvW-voorstel (Unie van Waterschappen) deze aanpassing opgenomen. Maar kijkende naar de ontwikkeling omtrent het UvW-voorstel zijn we niet meer helemaal zeker of dit voorstel ook de eindstreep haalt. 50PLUS blijft zich dus sterk maken voor deze verdeling en eist dat deze aangepast moet worden in 1, 2, 3, 4 en meer. Voor 50PLUS is het heffen van de zuiveringsheffing gebaseerd op het drinkwaterverbruik ook een acceptabel alternatief omdat ook hiermee recht wordt gedaan aan de feitelijke gezinssamenstelling. 50PLUS streeft naar beperkte lastenverhogingen voor de inwoners. (Maximaal de inflatiecorrectie). Mochten waterschappen eventueel een overschot in hun begroting hebben, dan moet het waterschap een deel van dit overschot storten in een egalisatiefonds waarmee toekomstige tariefstijgingen opgevangen kunnen worden en de stijging van de heffingen beperkt kunnen worden. 6 . Schulden voorkomen / verlagen en een rekenkamer(commissie)! 50PLUS wil een goede financiële huishouding van de waterschappen. Wij willen dat de waterschappen een sober investeringsbeleid voeren en terughoudend zijn met investeringen in taken die niet behoren tot de waterschapstaken(zoals o.a. natuur; wat een taak is van de provinciën). Schuld opbouw moet worden voorkomen en de schuldverlaging moet ter hand worden genomen. 50PLUS is van mening dat de BTW-plicht voor de Waterschappen gelijk getrokken dient te worden met die van de gemeentes en provinciën. In de betalingsmethodiek van; inwoner –> waterschap –> rijksoverheid wordt nu 2 keer BTW betaald. Het hierdoor extra besteedbaar geld dient te worden gebruikt om de schuldenlast te verlagen en de financiële positie van het desbetreffende waterschap te versterken. Het resultaat van een degelijk beleid is dat de tarieven voor de bewoners (ingezetenen/ingelanden) kunnen worden verlaagd en zo nodig laag gehouden. 50PLUS ziet een sterke rol weggelegd voor een wettelijk geregelde ambtelijke rekenkamer(commissie) voor elk waterschap.