Hoogheemraadschap van Rijnland
Roberto Schols, Ko van der Vlist 50PLUS Rijnland verkiezingsprogramma 2019 – 2023 Versie: 24 november 2018 Pagina 6
7 . Minder bureaucratie! 50PLUS wil een efficiënte en effectieve overheid, die maximaal gebruik maakt van de beschikbare moderne technieken, zoals digitalisering en verder een lagere overhead en minder inzet van externe bureaus. Desondanks moeten ouderen en anderen die moeite hebben met digitalisering (zoals laag geletterden) een papieren belastingaanslag kunnen blijven ontvangen en kwijtschelding per brief kunnen blijven aanvragen. Een manier om minder inhuur te bewerkstelligen is door de kennis en ervaring van de huidige medewerkers niet verloren te laten gaan. Waarbij gedacht kan worden aan betere arbeidsvoorwaarden en of doorgroei mogelijkheden. En daar waar gewenst, desbetreffende werknemer nog voorbij de AOW leeftijd in dienst te houden. 8 . Geen belangenverstrengeling! 50PLUS streeft naar een groter democratisch gehalte bij de samenstelling van het bestuur van de Waterschappen. Geborgde zetels zijn volgens 50PLUS niet democratisch (Geborgde zetels zijn zetels die vast worden bezet door bepaalde groeperingen en niet via verkiezingen worden ingevuld). Alle zetels dienen door middel van verkiezingen te worden verkregen! 9 . Pragmatisch! Recreatie (varen, sportvissen, zwemmen, etc.) maar ook aanleg van akkerranden zijn geen taken van de waterschappen. Maar wij willen dit wel mogelijk maken omdat water van ons allemaal is. Het beleven van ‘water’ draagt in onze ogen ook bij aan het ‘waterbewustzijn’. Als bij de planvorming hier rekening mee kan worden gehouden, is dit een goede zaak. Hier kan echter slechts sprake van zijn als hierbij geen aanzienlijke meerkosten voor het waterschap optreden. Daarnaast is van belang dat het initiatief tot het ‘meenemen’ van dergelijke activiteiten bij de initiatiefnemer daarvan wordt neergelegd. Uiteraard vraagt dit een goede afstemming tussen de verantwoordelijke partijen en of met grondeigenaren/pachters. Volgens 50PLUS behoort het delen van kennis en kunde van het waterschap met anderen tegen betaling tot de mogelijkheden. 1 0 . Regeren is vooruit zien! Voor 50PLUS betekent dit, dat van maatregelen waarvan we nu al weten dat deze nu of in de toekomst nodig zijn de kosten in beeld gebracht moeten worden, zodat het waterschap niet voor verrassingen komt te staan met achteraf (extra) hoge kosten 1 . Wij denken dan onder meer aan de klimaatadaptatie, de invoering van de omgevingswet, het Deltaplan, het aanleggen van vistrappen ten behoeve van vismigratie, et cetera.
1 Het begroten van toekomstige investeringen dient uiteraard gedaan te worden met de partners. Sommige zaken overstijgen de taken van het waterschap maar raken die wel dus afstemming met oog voor de toekomst is wat 50PLUS betreft essentieel.
Volgende Vorige Volgende