Hoogheemraadschap van Rijnland
Roberto Schols, Ko van der Vlist 50PLUS Rijnland verkiezingsprogramma 2019 – 2023 Versie: 24 november 2018 Pagina 7
50PLUS heeft in de Tweede Kamer al een eerste aanzet gegeven om de waterschappen meer ruimte te geven om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Daarom moet samen met de regering geregeld worden dat wettelijke belemmeringen worden weggenomen. Er moet op het gebied van o.a. innovatie en productie van grondstoffen uit slib en afvalwater passende wet- en regelgeving komen, zodat deze grondstoffen ook weer (her)gebruikt kunnen worden. Het personeelsbeleid is voor 50PLUS belangrijk. Wij streven naar een flexibele en goed gestructureerde organisatie. Deze dient qua leeftijd een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Ouderen horen daarin dus vanzelfsprekend ook een plaats te krijgen. Zij mogen niet aan de kant worden gezet. Er moet een beleid komen om de ouderen met hun kennis, kunde en ervaring voor de organisatie te behouden. Uit recent onderzoek is gebleken dat 1 op de 5 ouderen willen doorwerken. Bij vacatures dienen zij uiteraard op basis van gelijkheid te worden benaderd. Uw veiligheid en Uw belang staat voor 50PLUS voorop!!
Vorige